Diakoni
Vision

Visioner for diakoni

 

Det er Gud, der sender, og os, der bliver sendt. Gud sender os til at være medmenneske ved at række ud mod hinanden og favne hinanden og alt, hvad Gud har skabt.

Gud udfordrer os til at række vore hænder frem til de mennesker, vi normalt ville gå forbi. Det er diakoniens grænsebrydende kraft. Vi skal ikke bare hjælpe dem, der ligner os selv, men er i menighedens fællesskab forpligtede til at favne hinanden på tværs af alder, generationer, køn, uddannelse, social stand osv.

I Mattæusevangeliet 25,31-46 roser Jesus nogle mennesker for deres tjeneste for ham gennem medmennesket og anklager andre for deres manglende tjeneste for ham, fordi de ikke tjente medmennesket. Fortællingen viser storheden i diakonien. Omsorgen for mennesket, der har brug for min hjælp, er tjeneste for Gud. Gud har al magt i himmel og på jord, alligevel har Gud givet os ansvar for at vise omsorg for hinanden. Når din næste lider, så er det dig og ikke nogle engle, der bliver sendt. Mine hænder kan (og skal) udføre Guds gerning her på jord.

Som stiftsudvalg ønsker vi at skabe fællesskaber mellem mennesker, og vi ser en vigtig funktion i at skabe fællesskaber mellem mennesker, der er udfordret af ensomhed, sorg, brudte forhold osv. Vi ønsker at skabe fællesskaber, hvor vi mødes på indersiden, fordi det er når vi deler vores erfaringer og tanker omkring det svære og tunge i livet, at vi oftest knytter de stærkeste bånd til andre. I magtesløsheden bliver vi stærke (2. Korinterbrev 12,10).

Vi ønsker at understøtte sognene i de diakonale behov, der er lokalt, og vi bestræber os på at udvikle nye diakonale tilbud, der kan praktiseres lokalt i sognene, på tværs af sognene eller på provstiplan. Vi er optaget af at skabe relevante tilbud til børn, unge, småbørnsfamilier, par og voksne i alle aldre. Derfor arbejder vi med så forskellige tilbud som barselscafé, trivselsgrupper for skoleelever, netværksgrupper for unge, sorggrupper for børn, unge og voksne, mandefællesskaber, forebyggende tilbud til par, vågetjeneste m.v.

Vi står til rådighed for menighedsråd, diakoniudvalg, provstiudvalg, ansatte, frivillige og andre, der ønsker at drøfte diakoni og diakonale tiltag lokalt.

Vi har udgivet bogen ”Diakoni som kirkens omsorgstjeneste”, der giver 95 eksempler på diakonal praksis i Viborg Stift. Bogen kan rekvireres ved henvendelse til stiftspræst Steen Andreassen, stean@km.dk.

Kortlægning af sognenes visionspapirer omkring diakoni

I 2018 gennemgik stiftsudvalget for diakoni de mange høringssvar, der var indkommet fra stiftets sogne. Diakonien var et af fem temaer, som sognene reflekterede over. Her er stiftsudvalgets sammenfatning:

Der udbydes mange diakonale aktiviteter rundt omkring i stiftet. Nogle sogne opridser en række af konkrete diakonale tiltag, mens andre nævner, at diakonien finder sted i det uformelle møde mellem to mennesker på eksempelvis kirkegården eller til kirkekaffen. En række sogne har slet intet skrevet om diakoni, uden at begrunde hvorfor.

Nogle menighedsråd nævner eksempelvis babysalmesang som et diakonalt tiltag, mens andre ser det som et kateketisk tilbud. Det er nok udtryk for, at det er sammensætningen af deltagere, der afgør, om et tilbud defineres som undervisning, diakoni eller gudstjeneste.

De diakonale tiltag favner bredt. Dog ser der ud til at være en overvægt af tilbud til ældre (mænd, døende, pårørende, ensomme, efterlønnere m.fl.). Der er også tilbud til børn (babysalmesang, legestue, børneklubber m.v.), mens der ikke er mange tilbud til unge. For par og familier er der enkelte steder tilbud om PREP-kurser og lignende.

Diakonale tiltag

Nedenfor følger en lang og ufuldstændig liste over særlige diakonale tiltag, der er realiseret eller som ønskes realiseret i stiftets sogne:

 • Arbejdsdage, hvor vi tilbyder praktisk hjælp til alle i sognet (Nøvling)
 • Café for udlændinge, hvor de kan få hjælp til lektier, forsikringsforhold m.v. og i det hele taget få et fællesskab med nogle danskere (Nøvling)
 • Støtte lokal genbrugsbutik (Studsgård)
 • Huskegudstjenester for ældre og demente (Brande)
 • Café på plejehjemmet
 • Folkekirkens Familiestøtte, Hele Danmarks Familieklub (KFUM´s Sociale Arbejde), Børnehjørnet (Kirkens Korshær), Barnets Blå Hus (Blå Kors), diakonipræst i Ikast…
 • Inviter-din-nabo-arrangement (Sunds)
 • Virksomhedspraktikanter på kirkegården (Timring og Tiphede)
 • Velkomstpakke til alle nye, der flytter til sognet (Timring og Tiphede)
 • Reservebedste-ordning (Timring og Tiphede)
 • Inkludere og hjælpe tilflyttere fra østlandene (Timring og Tiphede)
 • Diakoniudvalg (Tjørring)
 • Kirkens jobbase (Vildbjerg)
 • ”De grå synger” (Vildbjerg)
 • Mini-diakoni (at unge giver ældre en hjælpende hånd) (Assing)
 • Forbønsgruppe (Fredens)
 • Etablere et ”arbejdende fællesskab”, som kan inddrage mange forskellige mennesker med forskellige evner og interesser (Gjellerup)
 • Filmklub (Rind og Kollund)
 • Medvandrerordning (Sct. Johannes)
 • ”Varmestue” (Skarrild og Karstoft)
 • Gøre kirkegården mere spændende for besøgende og skabe ”oplevelser” (Borbjerg)
 • Kasse i våbenhuset med brugt tøj og sko (Ejsing)
 • Telefonkæde (Herrup)
 • Ansætte kirke- og kulturmedarbejder (Sdr. Felding)
 • Kurser for par (Måbjerg)
 • Måltid til nybagte forældre (Hørup)
 • Uddeling af juledekorationer til dem, der har mistet i årets løb (Bording - Christianshede)
 • Verdensmiddag på tværs af religioner og kulturer (Brande)
 • Støtte små selvstændige projekter i den tredje verden (Grathe)
 • Gudstjeneste i forbindelse med Lyserød Lørdag (Kræftens Bekæmpelses kampagne vedr. brystkræft) (Grathe)
 • Husstandsindsamling til Folkekirkens Nødhjælp (Hinge)
 • Vågekoner (Houe, Hygum og Tørring)
 • Folkekirkens café og dagligstue (Ikast)
 • Den 5. Hånd, som er praktisk hjælp til enlige og mennesker med få relationer (Ikast)
 • Julefest for kristne og muslimer (Ikast)
 • Butikker sælger varer til nedsat pris i stedet for at smide dem ud (Nr. Snede – Hampen)
 • Aftensang for Thorning Herbergs gæster og egnens befolkning (Thorning)
 • Tilbyde kørsel til indkøb eller lignende (Fabjerg)
 • Inddrage sideskibet til møde- og samtalerum (Fjaltring)
 • Inddrage de lokale foreninger og organisationer i det diakonale arbejde (Flynder)
 • Jul i Fællesskab (Lemvig – Heldum)
 • Spisefællesskab for aleneforældre (Lemvig – Heldum)
 • Samarbejde med Aktivitetshuset, demenskoordinator og integrationsforeningen m.fl. (Lemvig – Heldum)
 • Venskabsmenighed i Cameroun (Lemvig – Heldum)
 • Kreativ café (Roslev – Rybjerg)
 • Mændenes Mødested (Egeris)
 • Danmark spiser sammen og suppesøndage (fællesspisning for ældre ensomme) (Hvidbjerg – Lyngs – Jegindø)
 • Skabe relationer mellem ressourcesvage børn/familier og ressourcestærke familier/bedsteforældre (Ølby – Asp – Fousing)
 • Feriehjælp (Aars)
 • Børn og sorg (Aggersborg – Løgstør – Løgsted)
 • Undervisning af asylansøgere (Ranum – Malle - Vilsted)
 • Computerhjælp til ældre ved inddragelse af unge (Søndermark)
 • Efterlønsklub (Stoholm)
 • Udlån af kirke og kirkecenter til Dansk-Indonesisk Kristen Forening (Frederiks)

Konkrete diakonale visioner for de kommende år

Stiftsudvalget for diakoni har konkretiseret sine diakonale visioner for de kommende år:

 1. Fortrolige fællesskaber bryder ensomheden
 2. Kontinuerlige tilbud til alle aldersgrupper
 3. Samarbejde mellem sognene
 • De mange nye tiltag muliggøres ved bevidst at aktivere nye frivillige blandt de 90 % af folkekirkens medlemmer, der ikke ser sig som en del af søndagsmenigheden. Der er mange kompetente folkekirkemedlemmer, der venter på at blive kaldet til en diakonal opgave. Vi skal spare ”Tordenskjolds soldater” og i langt større grad inddrage nye frivillige.
 1. Samarbejde med kommunen
 2. Koordinerende samarbejde

28. juni 2018