Diakoni
Arbejdsområder

Arbejdsområder

I Viborg Stift er der et rigt diakonalt liv. Mange af de diakonale tilbud afvikles i sognene, andre sker i regi af de folkekirkelige diakonale organisationer og atter andre udbydes af stiftsudvalget for diakoni. Nedenfor nævnes eksempler på de mange tilbud.

1.   Folkekirke for udviklingshæmmede

To særligt nedsatte arbejdsgrupper arbejder med gudstjenester for udviklingshæmmede. Den ene inviterer til årlige gudstjenester i Nørrelandskirken i Holstebro, mens den anden gruppe inviterer til gudstjenester i Viborg. Efter gudstjenesterne er der spisning og socialt samvær i de tilstødende lokaler.

Viborggruppen afvikler også kurser for præster og andre, der tilbyder konfirmandundervisning for udviklingshæmmede.

2.   Sorggrupper

Sognepræst Karen-Ingeborg Jacobsen, Måbjerg og Ellebæk, koordinerer supervisionen for stiftets sorggruppeledere og inviterer til diverse kursusdage og inspirationsmøder i stiftet.

Sogne, der har interesse i at påbegynde nye sorggrupper, kan sparre med Karen-Ingeborg omkring opstart, uddannelse af sorggruppeledere, supervision m.v.

Alle sorggruppeledere opfordres til at deltage i supervision for at sikre kvaliteten i arbejdet. Supervisionen afvikles i Skive Sognehus ca. seks gange om året.

3.   Diakonidage for konfirmander

Præster kan komme til Viborg med deres konfirmandhold på dagsbesøg eller med program over to dage med overnatning på Herberget.

Programmet består primært i at møde livsfortællere, der på forskellig vis har oplevet modgang i livet. Vi har opbygget et MenneskeBibliotek med omkring 25 livsfortællere, der fortæller om, hvordan de har været ramt af sygdom, handicaps, død, hjemløshed, misbrug, kriminalitet m.v.

Livsfortællingerne kombineres med diakonihistorie, poverty walk og andagter i klosterkirke og krypt.

Tilmelding foregår til stiftspræst for diakoni Steen Andreassen, stean@km.dk.

4.   Trivselsgrupper for skoleelever

I samarbejde med en dansk fond arbejdes der på udrulning af trivselsgrupper i samarbejde med kirke og skoler.

Trivselsgrupperne afvikles på skolen i skoletiden, og hver trivselsgruppe består af ca. otte elever og ledes af to gruppeledere, hvor den ene er ansat på skolen og den anden repræsenterer kirken.

Skoleeleverne opdeles efter alder og tema, og grupperne har typisk fokus på skilsmisse, selvværd eller sorg.

For nærmere oplysninger kontakt stiftspræst Steen Andreassen.

5.   Sorgkorps

Sorgkorpset består af frivillige, der selv har mistet en nærtstående. Pårørende, der mister en af deres nærmeste, kan have glæde af at møde et menneske, der selv tidligere har mistet. De mødes som udgangspunkt en til to gange.

For at blive frivillig i Sorgkorpset skal man gennemføre kursusforløb samt deltage i supervision.

Det er for nuværende frivillighedskoordinator for Kirkernes Sociale Arbejde i Viborg Marianne Houmøller, der matcher sørgende og frivillige. Marianne kan kontaktes på kontakt.ksa@gmail.com eller 50 51 52 63.

6.   Diakonikonferencer om samspillet mellem kirke og kommune

Ultimo januar 2022 deltager borgmestre og provster i spidsen af kommunale og kirkelige delegationer i konferencen ”Fælles om det sociale ansvar”. Formålet med konferencen er at styrke samspillet mellem kommune og kirke i det sociale og diakonale arbejde rundt omkring i kommunerne. Konferencen er en indbudt konference, hvor 12 nøglepersoner fra hver kommune inviteres til at deltage. Der bliver diverse oplæg og god tid til rundbordssamtaler, der foregår kommunevist.

Ultimo januar 2023 afholdes en opfølgende konference, der er åben for alle interesseredes deltagelse. Denne konference består af en lang række workshops, der vil appellere bredt til kommunalt omsorgspersonale og kirkelige ildsjæle, der arbejder med børn eller unge eller forskellige grupper af voksne. Denne konference vil i stor udstrækning have fokus på konkret praksis til inspiration til nye samarbejder med kirke og kommune.

7.   Forebyggende tilbud til par

En økumenisk arbejdsgruppe udvikler forebyggende tilbud til par. Konceptet kaldes ”Vitaminer til parforholdet”, og visionen er, at der i hvert provsti udbydes gratis forebyggende tilbud til par. Der skal uddannes frivillige, præster og kirke- og kulturmedarbejdere til at forestå de forskellige kurser, pitstop for par, parweekender m.v.

For yderligere oplysninger kontakt stiftspræst Steen Andreassen, 60 80 47 95.

8.   Folkekirkens Familiestøtte

I de to Herning provstier og i Vesthimmerland Provsti er der indgået samarbejde med Folkekirkens Familiestøtte. Ansatte medarbejdere og frivillige står til rådighed for familier, der er udfordret på forskellig vis.

Folkekirkens Familiestøtte tilbyder forældrevenner i hjemmet, samtaleforløb for gravide samt kurser og forløb for par og fraskilte.