Diakoni
Om Diakoniudvalget

Om Diakoniudvalget

Kommissorium for Stiftsudvalget for diakoni

Formål

Stiftsudvalget for diakoni har til opgave at inspirere og rådgive menighedsråd, præster og kirke- og kulturmedarbejdere om diakoni, således at diakonien tydeliggøres som en integreret del af folkekirkens virke.

Struktur

Stiftsudvalget består af:

·         Et medlem fra Stiftsrådet

·         En præst

·         To kirke- og kulturmedarbejdere

·         Et menighedsrådsmedlem

·         En kompetenceperson

·         Stiftspræsten for diakoni (fungerer som sekretær for udvalget)

Ud over stiftsudvalget er der stående arbejdsgrupper og ad hoc projektgrupper. Disse nedsættes af biskoppen og/eller stiftsudvalget. Stiftspræsten deltager i møder, i det omfang det er relevant.

Aktuelt er der to arbejdsgrupper:

Folkekirke for udviklingshæmmede

 • Afholder gudstjenester for udviklingshæmmede
 • Afholder kurser for præster, der underviser udviklingshæmmede
 • Informerer kommunale bosteder, Kristelig Handicapforening, LEV m.fl. om gudstjenester, kurser m.v.
 • En lokal og bredt sammensat arbejdsgruppe planlægger og afholder 2-3 årlige gudstjenester for udviklingshæmmede i Nørrelandskirken i Holstebro. Arbejdsgruppen har erfaret, at det er i samspillet mellem pædagoger/lærere, forældre, frivillige og præster, at gudstjenesterne fungerer for de udviklingshæmmede. Kell Najbjerg (51 70 00 70) koordinerer arbejdsgruppen
 • Sognepræsterne Lotte Martin Jensen (29 33 64 09), Lars Morthorst Christiansen (30 31 36 09), Hannah Lyngberg-Larsen (86 62 11 42) og Karen Stubkjær (21 30 38 40) afholder gudstjenester for udviklingshæmmede i Viborg Domkirke

Sorggrupper i folkekirken

 • Tilbyder sorggruppeledere supervision
 • Afholder kurser for sorggruppeledere
 • Rådgiver ved oprettelse af nye sorggrupper
 • Opdaterer løbende www.sorggrupperifolkekirken.dk
 • Sognepræst Karen-Ingeborg Jacobsen koordinerer sorggrupperne i Viborg Stift (97 42 29 49, kija@km.dk)

Stiftsudvalgets opgave

Opgaven for stiftsudvalget er:

 • At inspirere og formidle viden om diakoni til menighedsråd, præster og kirke- og kulturmedarbejdere
 • At igangsætte nye diakonale aktiviteter på stiftsplan, på tværs af sognene og i sognene i samarbejde med frivillige og ansatte
 • At opsamle viden om diakoni i og uden for stiftet, hos de diakonale uddannelser og i udlandet
 • At katalysere samarbejde med andre aktører på det diakonale og sociale område (diakonale organisationer, diakoniudvalg i de andre stifter, andre kirkesamfunds diakoni, ikke-kirkelige sociale organisationer)
 • At informere Stiftsrådet om det diakonale arbejde
 • At sikre, at det samlede arbejde i stiftsudvalget, arbejdsgrupper og projektgrupper fungerer
 • At sikre sammenhæng med formålet
 • At sikre sammenhæng med de øvrige stiftsudvalgs arbejde
 • At lægge budget og føre regnskab for arbejdet
 • Løbende at overveje formål og opgave for stiftsudvalget, arbejdsgrupper og projektgrupper

Valg/udpegning

Medlemmer af stiftsudvalget godkendes af Stiftsrådet efter indstilling af stiftsudvalget.

Funktionsperiode

Medlemmer af stiftsudvalget udpeges for en fireårig periode. Udvalget konstituerer sig hvert år ved at vælge formand og næstformand (stiftspræsten kan ikke vælges som formand eller næstformand).

Møder

Stiftsudvalget mødes 3-4 gange årligt.

Regnskab

Stiftspræsten indsender budget til Stiftsrådet, påtegner alle fakturaer og udarbejder regnskab sammen med stiftsadministrationen.