Stiftet
Stiftsøvrigheden

Viborg Stiftsøvrighed

Stiftsøvrigheden består af biskoppen og stiftamtmanden i forening. Stiftsøvrigheden fører tilsyn med sognenes administrative og økonomiske forhold.
 

Med virkning fra 1. april 2019 er Statsforvaltningen nedlagt og afløst af et nyt Familieretshus

Som en konsekvens heraf er Stiftsøvrighedens sammensætning ændret,

Fra 1. april 2019 vil Stiftsøvrigheden således bestå af biskoppen og direktøren for Ankestyrelsen. 

Direktøren kan delegere sin stiftsøvrighedskompetence til medarbejdere i Ankestyrelsen på ankechefsniveau eller derover. Direktøren kan bestemme, at en person, der varetager direktørens Stiftsøvrighedskompetence efter delegation, kan oppebære titlen af stiftamtmand. 

Ankestyrelsens direktør har besluttet at delegere sin tiftsøvrighedskompetence til Afdelingschef Erling Brandstrup for så vidt angår opgaven som stiftamtmand i Aalborg Stift, Viborg Stift, Aarhus Stift, Ribe Stift og Haderslev Stift. 

 

Biskop
Henrik Stubkjær

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Telefon: 23 29 66 00
E-mail: hes@km.dk

Stiftamtmand
Erling Brandstrup

E-mail: ebr@ast.dk
Direkte telefon 61 89 75 21
 

Ankestyrelsen
Ankestyrelsen, 
7998 Statsservice 
Telefon: 33 41 12 00 mandag til fredag klokken 9-15

https://ast.dk/


 

Ny struktur for Stiftsøvrigheden

Ændringen af Stiftsøvrighedens sammensætning er gennemført ved lov nr. 
1711 af 27. december 2018 om ændring af forældreansvarsloven, lov om 
ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love, der i § 30 
indeholder ændring af § 9 a i lov om folkekirkens økonomi. 

Af lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 3.6. fremgår det, at der alene er tale om, at stiftamtmandsrollen overtages og videreføres af direktøren 
for Ankestyrelsen, for så vidt angår de lovbundne opgaver som medlem af 
Stiftsøvrigheden.