Stiftet
Stiftsøvrigheden
Stiftskort

Viborg Stiftsøvrighed

Stiftsøvrigheden består af biskoppen og stiftamtmanden i forening. Stiftsøvrigheden fører tilsyn med sognenes administrative og økonomiske forhold.

Den 1. april 2019 blev Statsforvaltningen nedlagt og afløst af et nyt Familieretshus

Som en konsekvens heraf er Stiftsøvrighedens sammensætning ændret. Fra 1. april 2019 vil Stiftsøvrigheden derfor bestå af biskoppen og direktøren for Ankestyrelsen. 

Direktøren kan delegere sin stiftsøvrighedskompetence til medarbejdere i Ankestyrelsen på ankechefsniveau eller derover. Direktøren kan bestemme, at en person, der varetager direktørens Stiftsøvrighedskompetence efter delegation, kan oppebære titlen af stiftamtmand. 

Ankestyrelsens direktør har besluttet at delegere sin stiftsøvrighedskompetence til Afdelingschef Erling Brandstrup når det gælder opgaven som stiftamtmand i Aalborg Stift, Viborg Stift, Aarhus Stift, Ribe Stift og Haderslev Stift. 

Biskop Henrik Stubkjær

Biskop
Henrik Stubkjær

Domkirkestræde 1
8800 Viborg
Telefon: 23 29 66 00
E-mail: hes@km.dk

Stiftsamtmand Erling Brandstrup

Stiftamtmand
Erling Brandstrup

Direkte telefon 61 89 75 21
E-mail: ebr@ast.dk

Ankestyrelsen
Ankestyrelsen, 
7998 Statsservice 
Telefon: 33 41 12 00
mandag til fredag klokken 9-15
Web: https://ast.dk/

Ny struktur for Stiftsøvrigheden

Ændringen af Stiftsøvrighedens sammensætning er gennemført ved lov nr. 
1711 af 27. december 2018 om ændring af forældreansvarsloven, lov om 
ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love, der i § 30 
indeholder ændring af § 9 a i lov om folkekirkens økonomi. 

Af lovforslagets almindelige bemærkninger afsnit 3.6. fremgår det, at der alene er tale om, at stiftamtmandsrollen overtages og videreføres af direktøren 
for Ankestyrelsen, for så vidt angår de lovbundne opgaver som medlem af 
Stiftsøvrigheden.