Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet
Stiftsrådets forretningsorden
Stiftsrådsmøde

Forretningsorden

for Stiftsrådet for Viborg Stift


§ 1.  Stiftsrådet er nedsat i henhold til bekendtgørelse om stiftsråd. (LBK 560 af 17/6 2009)

Opgaver og kompetencer

§ 2. Stiftsrådet fastlægger udskrivningsprocenten for det bindende stiftsbidrag og disponerer over beløbets anvendelse på forskellige kirkelige aktiviteter på stiftsniveau, herunder aflæggelse af regnskab m.m. i henhold til kirkeministeriets forskrifter.

Stk. 2. Stiftsrådet varetager forvaltningen af stiftsmidlerne, herunder aflæggelse af regnskab m.m. i henhold til kirkeministeriets forskrifter.

Stk. 3. Stiftsrådet rådgiver biskoppen om kirkelige forhold af betydning for stiftet som helhed, herunder kirkelige fællesopgaver og strukturforhold. Rådet kan ikke behandle spørgsmål vedrørende det gejstlige tilsyn med enkelte præster og menigheder.

Stk. 4. Stiftsrådet kan på eget initiativ tage sager af betydning for stiftet op til en fælles drøftelse på stiftsrådsmøderne.

Stk. 5. Stiftsrådet fastlægger stiftets udvalgsstruktur og nedsætter udvalg.

Stk. 6. Stiftsrådet vælger en repræsentant for et år ad gangen til at deltage i de af budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden indkaldte budgetsamråd.

Stk. 7. Såfremt Viborg Stiftsråd deltager i den fælles kapitalforvaltning på landsplan skal der ligeledes vælges en repræsentant og en suppleant til bestyrelsen for stifternes kapitalforvaltning. Dette valg gælder for 4 år ad gangen.

Formandskab

§ 3. Stiftsrådets formand leder møderne og afstemningerne. Ved formandens forfald ledes møderne af næstformanden.

Stk. 2. Valget af formand og næstformand har gyldighed for et år ad gangen, og disse vælges blandt de læge medlemmer.

Møder

§ 4. Stiftsrådet afholder som udgangspunkt 4 møder årligt. Stiftsrådet eller formanden kan beslutte at afholde flere møder.

Stk. 2. De 4 årlige møder fastsættes for ét år ad gangen.

Stk. 3. Møderne er offentlige, men stiftsrådet kan dog bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre.

Stk. 4. Stiftsrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 5. Stiftsrådet træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 6. Stiftsrådet kan vælge at indkalde eksterne deltagere til stiftsrådets møder f.eks. oplægsholdere eller stiftsudvalg,

Dagorden og beslutningsreferat for møderne

§ 5. Stiftsadministrationen varetager sekretariatsfunktionen for stiftsrådet.

Stk. 2. Formanden udarbejder en dagsorden forud for hvert møde, og sørger for, at den er mødedeltagerne i hænde senest 8 dage forud for mødet.

Stk. 3. Alle medlemmer af stiftsrådet har ret til at få sat punkter til behandling på dagsorden. Det er formanden, der bestemmer, i hvilken rækkefølge punkterne skal behandles.

Stk. 4. Biskoppen er forretningsfører for stiftsrådet, og kan således afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl. Sådanne afgørelser forelægges stiftsrådet til efterretning på næste møde.

Stk.5. Stiftsrådet kan i øvrigt bemyndige biskoppen til at ekspedere en konkret sag eller bestemte arter af sager efter udvalgets nærmere vedtagelse.

Stk.6. Stiftsrådets beslutninger føres til protokol og underskrives ved mødets afslutning af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sit særstandpunkt tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til en anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen.

Stk. 7. Stiftsadministrationen sørger for, at referatet bliver lagt på stiftets hjemmeside senest en uge efter mødets afholdelse.

Forvaltning

§ 6. Stiftsrådet træffer beslutning om forvaltningspraksis inden for stiftsrådets kompetence, herunder forvaltningspraksis for udmøntning af stiftsbidraget og administrationen af stiftsmidlerne.

Stk. 2. Stiftsadministrationen bistår stiftsrådet med varetagelsen af stiftsrådets opgaver efter udvalgets nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Stiftsadministrationen varetager administration af samt regnskab og aflæggelse af årsrapport for det bindende stiftsbidrag.

Stk. 4. Stiftsrådet er i sin forvaltningsvirksomhed underlagt forvaltningslovens almindelige regler om habilitet.

Forretningsordenens offentliggørelse

§ 7. Stiftsrådet skal offentliggøre stiftsrådets forretningsorden på stiftets hjemmeside
Download den underskrevne Forretningsorden for Viborg Stiftsråd her (vedtaget første gang den 4. september 2014 og senest på Stiftsrådsmøde den 21. februar 2023)