Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppens nyhedsbrev
Nyheder

Arbejdsmiljøet må have højeste prioritet i kirken

På baggrund af flere undersøgelser, der har vist – både stor tilfredshed med arbejdet i folkekirken men samtidig også en udbredt ”mobbe-kultur” er vi biskopper, Præsteforeningen og landsforeningen af Menighedsrådsmedlemmer for alvor gået sammen for i fællesskab at gøre en ekstraordinær indsats imod mobning.

Her i Viborg Stift gennemførte vi en anonyme spørgeundersøgelse blandt præster i foråret og fulgte den op med dialogmøder i provstierne. Denne indsats har fået gode evalueringer. Men vi er alle enige om at trivslen ikke forbedres, ved blot at se ned i de enkelte arbejdsgrupper for sig. Skal vi fremme trivslen, må det ske på tværs af både menighedsråd, frivillige, ansatte og præster.

Det er netop hvad vi vil lægge op til her i stiftet. Og vi vil begynde med det samme.

Efter en omfattende undersøgelse af arbejdsmiljøet i folkekirken, er der nu en række initiativer, som folkekirkens ledende parter i første omgang vil tage op. Nogle af de vigtige områder er ledelse, arbejdspladsvurderinger, mobning, revision af menighedsrådsloven samt afdækning af præsters arbejdsmiljømæssige udfordringer. Desuden vil der blive arbejdet videre med at udbrede kendskabet til og brugen af de tiltag og værktøjer, der allerede er udviklet.

Det er en stor udfordring at 21 procent af dem der har besvaret siger, at de indenfor det seneste år har været udsat for mobning og chikane. Og det er et stort strukturelt problem at rigtig mange faktisk ikke ved, hvem der er deres leder og dermed også hvem de skal gå til, hvis de oplever mistrivsel.

Og den store udfordring i de kommende år er, at vi i alle sektorer kommer til at mangle medarbejdere – så god trivsel vil virkelig blive et konkurrenceparameter i rekrutteringen af nye medarbejdere

Særlige udfordringer

Undersøgelsen beskriver overordnet en udpræget jobtilfredshed, sammenlignet med andre arbejdspladser, men den viser samtidig et uacceptabelt højt niveau af oplevet mobning, og at krænkende handlinger for ofte bliver håndteret utilfredsstillende.

Den peger også på særlige udfordringer for præster, herunder følelsesmæssige belastninger og modsatrettede forventninger om præstens ledelsesrolle uden for kirkerummet.

Det peger ind i en vigtig problemstilling i undersøgelsen, nemlig at hver fjerde medarbejder er usikker på, hvem de refererer til, og det er bl.a. den usikkerhed, folkekirkens ledende parter vil imødegå med flere konkrete initiativer.

Vi biskopper, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd har siden offentliggørelsen af rapporten 24. januar holdt to møder, og parterne har forpligtet sig på et opfølgende samarbejde om bedre arbejdsmiljø i folkekirken.

Vi kommer til at se på overordnede tiltag og en tættere opfølgning fra provstiernes HR-medarbejdere. Men skal der skabes et bedre arbejdsmiljø, sker det ikke gennem strukturændringer – men gennem kulturændringer.

I samarbejde med stiftsudvalget for psykisk arbejdsmiljø har vi flere tiltag på bedding:

Til det obligatoriske præstemøde på stiftspræstestævnet vil vi invitere formænd og kontaktpersoner, for at indlede en samtale om samarbejdet og samvirket i sognene.

Invitation til webinar

Og når vi kender navnene på medlemmerne i menighedsrådene engang i september – oktober, vil vi lave et webinar for alle de, som vil indgå i de nye menighedsråd, og alle præster og ansatte. Her vil vi gennemgå formalia og lægge op til en samtale i de enkelte menighedsråd om kultur og samarbejdsregler lokalt.

Skal vi fortsat kunne rekruttere præster og andre ansatte i sognene i Viborg Stift, så er første betingelse, at det er et godt sted at arbejde med en klar vision for, hvad vi sammen er her for og sammen vil forsøge at gøre, for at fremme kirkens liv og vækst.

Får vi samarbejdet og arbejdsmiljøet til at blomster, vil det kirkelige liv i sognene også blomstre!

Så god arbejdslyst med dette!

OM NYE INITIATIVER

 • Undersøgelsen kalder på konkrete initiativer til professionalisering af ledelsen:
 • Parterne vil undersøge muligheden for en mere koordineret indsats i kølvandet på de APV’er, der gennemføres med 3 års mellemrum i de to ledelsesstrenge.
 • Styregruppen bag rapporten vil udarbejde handlingsplaner for tre centrale områder i undersøgelsen: ledelse, APV og mobning.
 • Enighed om, at Lov om menighedsråd trænger til en revision.
 • Kirkeministeriets stående arbejdsgruppe vedr. præsters psykiske arbejdsmiljø (APPA) iværksætter i 2024 tre implementeringsprojekter:
 • Uddannelse af arbejdsmiljørepræsentanter, provster og biskopper i opsporing og håndtering af psykiske arbejdsmiljøproblemer.
 • Efteruddannelse af supervisorer i håndtering af følelsesmæssige belastninger.
 • Udbredelse af faciliteret teamsamarbejde blandt præster.
 • I 2025 vil APPA supplere rapporten med en afdækning af præsters arbejdsmiljømæssige udfordringer ved at gennemføre en anonym trivselsundersøgelse.

OM UNDERSØGELSEN AF DET PSYKOSOCIALE ARBEJDSMILJØ I FOLKEKIRKEN

 

 • 90 pct. angiver, at de finder deres arbejde meningsfuldt.
 • 75 pct. mener, at der er gode kollegiale forhold på arbejdspladsen.
 • 2 ud af 3 vil i høj grad anbefale andre at søge ansættelse i folkekirken.
 • Hver 7. har oplevet mobning.
 • 16,4 pct. har været udsat for krænkende handlinger.
 • 25,6 pct. er usikre på, hvem der er deres nærmeste leder