Fortsæt til hovedindholdet
2024
Nyheder

Ny undersøgelse viser, at der er behov for fortsat fokus på bekæmpelse af krænkelser i folkekirken

En ny undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel i folkekirken viser, at mange er glade for deres arbejde, men også, at en del oplever mobning og krænkelser på arbejdspladsen. Det skal der rettes op på, og i Viborg Stift er indsatsen allerede i gang, siger biskop Henrik Stubkjær.

Af Asger Nørkær Nielsen

Det psykosociale arbejdsmiljø i alle lag af folkekirken er blevet sat under lup i en ny, stor undersøgelse foretaget af konsulentfirmaet Mindwork i samarbejde med analyseinstituttet Voxmeter for Kirkeministeriet.

Alle ansatte i folkekirken på nær biskopper, provster og stiftsadministration er blevet spurgt ind til deres oplevelser inden for en række områder: krav i arbejdet, arbejdets organisering, samarbejde, ledelse, negativ adfærd og trivsel.

- Heldigvis går det godt på mange punkter. De ansatte finder stor meningsfuldhed i arbejdet, og der er generelt et godt samarbejde og en høj grad af tillid, men der er også områder, som vi skal arbejde med, siger Henrik Stubkjær, biskop i Viborg Stift.

Undersøgelsen viser blandt andet, at de ansatte generelt er tilfredse med de krav, der stilles i deres arbejde. Det handler for eksempel om, hvor meget tid man har til at udføre sine opgaver, og her angiver 54 procent, at tempoet sjældent eller aldrig er for højt, til at de kan udføre deres opgaver uden at gå på kompromis med kvaliteten, hvilket er flere end blandt lønmodtagere generelt.

Cirka tre ud af fire oplever i høj grad, at samarbejdet med kollegaerne fungerer godt. Samtidig har 76,5 procent angivet, at de i høj eller meget høj grad har tillid til deres kollegaer. Det er ligesom gennemsnittet i andre erhverv.

86,6 procent svarer, at de i høj eller meget høj grad mener, at deres arbejdsopgaver er meningsfulde. Og 66,6 procent angiver, at de i høj eller meget høj grad vil anbefale andre at søge en stilling på deres arbejdsplads. For andre lønmodtagere er det tal 58,1 procent.

Biskop Henrik Stubkjær

Præster er særligt udsatte for krænkelser

Et område, hvor det går knap så godt, er negativ adfærd. Folkekirken har i højere grad end andre arbejdspladser problemer med mobning og krænkelser. 21 procent har i undersøgelsen svaret, at de inden for de seneste 12 måneder har oplevet enten mobning eller en anden form for krænkelse. Det er særligt præsterne, det går ud over, viser undersøgelsen.

- Alle former for mobning og krænkelser er selvfølgelig uacceptable. Det er ikke et nyt problem, og det kan ikke løses med et snuptag. Der er behov for en langsigtet og bred indsats for at komme den mistrivsel til livs, som præger nogle dele af det kirkelige arbejde. Vi er i gang, og vi tager det meget alvorligt, siger Henrik Stubkjær.

Biskoppen peger på forskellige tiltag, der er sat i værk over de seneste år: Der er etableret en whistleblowerordning, der er foretaget anonyme spørgeundersøgelser blandt præsterne i Viborg Stift for at skabe mere åbenhed og dialog om eventuel mistrivsel, og der er fokus både på landsplan og i Viborg Stift på at vejlede menighedsråd om godt arbejdsmiljø og ledelse.

Provst Betty Ahrenfeldt

Høj svarprocent

I alt 7570 personer har svaret på undersøgelsen, hvilket svarer til 53 procent af alle adspurgte.

- Vi er glade for, at undersøgelsen er kommet og har kastet lys over arbejdsmiljøet i folkekirken. Vi skal arbejde med mere og bedre ledelse på alle niveauer og med forebyggelsesinitiativer i forhold til ikke mindst psykisk arbejdsmiljø. Det er nødvendigt, at vi får lavet de her målinger, så vi kan sætte fokus på de problemer, der måtte være, og glæde os over det, der går godt. Svarprocenten har været overordentligt høj, og det er sigende for det engagement, der altid har præget kirkens ansatte, siger Betty Ahrenfeldt, provst for Skive Provsti og medlem af styregruppen bag rapporten.

Resultaterne af undersøgelsen er offentliggjort onsdag, efter Folketingets kirkeordførere er blevet orienteret.

Undersøgelse af det psykosociale arbejdsmiljø i folkekirken 2023

  • Der er sendt et spørgeskema til alle folkekirkens ansatte undtagen stiftspersonale og biskopper. 53 procent har svaret. Det svarer til 7570 personer.
  • Foruden spørgeskema har undersøgelsen også involveret fokusgrupper og individuelle interviews.
  • Arbejdsmiljøundersøgelsen for folkekirken er lavet i samarbejde med konsulentfirmaet Mindwork og analyseinstituttet Voxmeter, som har stået for dataindsamling og -behandling.