Fortsæt til hovedindholdet
2021
Nyheder
coronapas

Krav om coronapas i folkekirken

På baggrund af indstilling fra Epidemikommissionen har regeringen den 9. november 2021 fået Epidemiudvalgets tilslutning til, at Covid-19 fra torsdag den 11. november igen kategoriseres som en samfundskritisk sygdom i en periode på én måned. 

Fra kirkeministeriet

Regeringen har endvidere fået Epidemiudvalgets tilslutning til at genindføre coronapasset på en række områder – også efter indstilling fra Epidemikommissionen. 

På Kirkeministeriets område betyder det, at der fra den 12. november 2021 kl. 6.00 indføres krav om coronapas ved gudstjenester, messer, fredagsbøn, vielser, barnedåb, begravelser/bisættelser og lignende religiøse handlinger, samt for øvrige menighedsarrangementer i folkekirken og andre trossamfund. 

Antal

Kravet om coronapas ved de nævnte aktiviteter gælder for lokaler og lokaliteter, som folkekirken og trossamfund uden for folkekirken råder over, og hvortil offentligheden har adgang. Kravet om coronapas gælder dog ikke, hvis arrangøren sikrer, at der opholder sig

• 200 eller færre deltagere i lokalet eller lokalerne samtidig eller

• 2.000 eller færre deltagere på lokaliteten samtidig.

Dette kan fx sikres ved, at der ikke tilbydes mere end 200/2.000 pladser og ikke tillades adgang for flere deltagere, at lokalet, lokalerne eller lokaliteten ikke er indrettet til flere end 200/2.000 deltagere eller ved at foretage adgangskontrol.
 

Hvem gælder kravet for

Kravet om coronapas gælder alene for deltagere m.v. Det betyder, at præsten, kirkefunktionærer og frivillige, der medvirker ved gudstjeneste/fredagsbønnen m.v., ikke skal tælles med i de 200/2000 personer. Ansatte, frivillige mv. på steder, der er omfattet af krav om coronapas, opfordres dog til selv at leve op til kravet.

Kravet om coronapas gælder ikke for børn under 15 år eller for personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test.


Kontrol

Menighedsrådets hhv. trossamfundets ledelse har pligten til at sikre, at coronapas kontrolleres, hvis der er adgang for flere end 200 til de nævnte indendørs aktiviteter hhv. 2.000 udendørs. Coronapasset skal kontrolleres for samtlige deltagere. Kan der ikke fremvises et coronapas, skal der ske bortvisning, ligesom den pågældende deltager vil kunne straffes med bøde, hvis personen ikke forlader stedet efter at være blevet bortvist. Menighedsrådet hhv. trossamfundet kan få bøde, hvis de ikke sikrer sig, at der kun bliver lukket besøgende ind, der kan forevise et coronapas. Det er Rigspolitiet, der fastsætter bødeniveauet og håndhæver de gældende regler.


Ansatte og menighedsråd

Det er ministeriet vurdering, at en arbejdsgiver, fx menighedsrådet eller trossamfundet, med baggrund i den almindelige ledelsesret, kan pålægge alle ansatte under menighedsrådet eller trossamfundet (fx kirkefunktionærer) at løse opgaven. Menighedsrådet eller trossamfundet kan også indgå aftale med frivillige om at løse opgaven. Hvis menighedsrådet eller trossamfundet pålægger ansatte at udføre opgaven, er det ministeriets vurdering, at opgaven omfangsmæssigt vil være så bagatelagtig, at alle stillingstyper vil kunne pålægges opgaven, også selvom det ikke er en typisk kerneopgave for pågældende.

Tilsvarende gælder, hvis menighedsrådet eller trossamfundet, for at undgå krav om coronapas, vælger at sætte en adgangsbegrænsning for arrangementet. Her vil menighedsrådet eller trossamfundet også kunne pålægge enhver ansat – eller indgå aftale med en frivillig om – løbende at holde tal på antal deltagere og dermed sørge for, at der ikke tillades adgang for flere deltagere end den fastsatte begrænsning. 

Opdateringer

Der vil i forbindelse med indførelse af krav om coronapas ikke blive udsendt nye retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund, men Kirkeministeriets hjemmeside (www.km.dk) samt FAQ'en på www.folkekirkenspersonale.dk vil blive opdateret i overensstemmelse hermed.