Fortsæt til hovedindholdet
2020
Nyheder

Tjekliste ved genåbning af folkekirkens korvirksomhed

Denne tjekliste kan danne grundlag for dialogen mellem menighedsrådet og medarbejdere om, hvordan korvirksomheden kan genoptages sundhedsmæssigt forsvarligt i den lokale kirke.

Den lokale dialog

De centralt fastsatte retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken fastlægger de overordnede rammer for genåbningen. Disse retningslinjer skal implementeres gennem en lokal dialog på alle områder af kirkens aktiviteter. Kirker og tilhørende sognegårde er meget forskellige, og kor er mindst lige så forskellige. Dermed kan mulighederne for at genoptage korenes aktivitet også være forskellige. Det er i henhold til gældende retningslinjer tilladt at genoptage aktiviteterne, såfremt det af menighedsrådet vurderes, at det kan gøres sundhedsmæssigt forsvarligt.

Overordnede retningslinjer

De til enhver tid gældende retningslinjer om åbning af folkekirken fra Kirkeministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed skal følges. De kan findes her.

Overordnede retningslinjer med særlig betydning for koraktiviteter:

 • 2 meters afstand ved sang mellem deltagere i gudstjenesten.
 • Afstand opgøres ”fra næsetip til næsetip”.
 • Maksimalt antal besøgende ved gudstjenester, andagter, kirkelige handlinger samt andre menighedsaktiviteter er 1 person pr. 4 kvm gulvareal.
 • Ansatte og frivillige tæller ikke med i denne opgørelse.
 • Antallet af korsangere begrænses kun af afstandskravet ved sang.
 • Forsamlingsforbud gælder udenfor kirkens lokaler. Kun begravelser og bisættelser er undtaget forsamlingsforbuddet.

1. Overvejelser om behovsafklaring

Man bør i kirkens åbningsfase gøre sig klart, hvilke opgaver og funktioner koret har og hvilke prioriteringer, der skal foretages.

1.1 Kor, der har en forsanger-funktion ved gudstjenester, andagter og kirkelige handlinger:

Det særlige afstandskrav for sang gælder, uanset om der er tale om solosang, korsang eller fællessang. Man bør derfor gøre sig klart hvor mange sangere, det er ønskeligt og muligt at inddrage til de forskellige tjenester. Husk at afstandskravet også skal kunne overholdes i prøvelokalet.

1.2 Kor som ikke regelmæssigt synger ved gudstjenester:

Det bør overvejes, om et kor som kun sjældent eller aldrig medvirker ved gudstjenester ud fra praktiske grunde og et ansvarlighedsprincip skal udskyde egentlig koraktivitet. Hvis koraktiviteten påbegyndes, så overvej om koraktivitet kan afvikles i mindre hold i form af gruppeprøver og stemmeprøver, uanset at arealkravet giver mulighed for flere deltagere.

2. Overvejelser om de fysiske rammer

2.1 Ved gudstjenesten, andagter og kirkelige handlinger

Ønsker man, at koret medvirker i forbindelse med kirkens gudstjenester, andagter og kirkelige handlinger, må det overvejes, om der er den fornødne plads på det sted i kirken, hvor koret normalt er placeret.

Afstandskravet på 2 meter skal overholdes ved koropstillingen, både mellem korsangerne, og i forhold til den, der dirigerer koret samt organist og andre musikere. Det vil mange steder være en udfordring, hvis koret er placeret på pulpitur. Sangerne bør stå således, at de synger i samme retning.

Hvis afstandsreglerne ikke kan overholdes, kan der opsættes en fysisk barriere, f.eks. i form af plexiglasplade mellem korsangerne. Alternativt kan der arbejdes med en mindre besætning eller ændret opstilling.

Hvis koret synger fra et pulpitur, så overvej om stolerækker umiddelbart under/foran pulpituret bør holdes lukket for menigheden.

2.2 Ved prøver

Det skal undersøges, om kirkens øvefaciliteter har den fornødne plads. Det vil mange steder ikke være muligt at samle hele koret i de hidtidige rammer. Her skal der i så fald tænkes i alternative løsninger. 

2.3 Ved koncerter

Det bør overvejes, om korkoncerter i kirken bør udskydes indtil videre. Hvis det besluttes at afholde koncerter eller musikalske arrangementer, gælder arealkravet samt afstandskravet.

3. Tjekliste om hygiejne og andre forholdsregler ved korarbejde

Hav fokus på:

 • Udluftningsmuligheder i prøvelokaler (udluftning etableres under hensyntagen til kirkens instrumenter).
 • Afvikling af pauser i forhold til udluftning og hvordan man forholder sig i pauser.
 • Adgang til og fra øvelokalet.
 • Undgå tæt fysisk kontakt under, før og efter prøven/tjenesten
 • Plan for opstilling i øvelokalet. Lokalet bør være klart, når sangerne møder.
 • Adgang til håndsprit
 • Del ikke noder, salmebøger, instrumenter eller lignende. Brug om muligt kopierede noder.
 • Korprøvens længde. Hvad er hensigtsmæssigt under de givne omstændigheder.
 • Hygiejne hvis der serveres mad og drikke i forbindelse med korprøven. Kormedlemmerne kan eventuelt medbringe drikke hjemmefra. Hvis der skal serveres mad eller drikke, så vær opmærksom på sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
 • At der skal være mulighed for grundig rengøring i forbindelse med korprøver, og at relevant personale inddrages når menighedsråd og ansatte drøfter genåbning af korets aktiviteter.
 • Vær opmærksom på skånsom rengøring i forhold til instrumenter og klaviaturer når retningslinjerne om grundig rengøring følges.
 • Overvej om der skal formuleres nogle enkle retningslinjer tilpasset forholdene og det enkelte kor. Der kan være forskel på et professionelt kantori og amatørsangere. Der kan være forskellige forholdsregler for børn og voksne.  Husk almindelig sund fornuft.
 • Det er korlederens ansvar, at sangerne er bekendt med retningslinjerne og at koret agerer i overensstemmelse med de aftalte retningslinjer.

 

Dette dokument er udarbejdet i samarbejde mellem:
Biskopperne 
Landsforeningen af Menighedsråd
Dansk Organist og Kantor Samfund
Organistforeningen
Dansk Kirkemusiker Forening
Folkekirkens Ungdomskor
Rektor Tine Fenger Thomsen
Organist og kantor Margrethe Østergaard