Byggesager
Kirkeistandsættelsesordning

Kirkeistandsættelsesordning

Kirkeistandsættelsesordningen, der findes på § 22.11.15. i finansloven, giver årligt ca. 17 mio. til forskellige istandsættelsesprojekter i landets kirker. Hidtil har ordningen fungeret som en slags forlængelse af udligningsordningen, hvor kun "fattige" ligningsområder kunne opnå støtte til deres projekter. Budgetfølgegruppen for fællesfonden der har anbefalet et forslag om ændring af ordningen, så den i højere grad tager hensyn til projektets karakter, og i stedet for økonomiske kriterier, ydes tilskud til projekter med kulturarvsmæssig betydning.

Der åbnes nu for tilgang til denne nye ordning, og ansøgningsfristen for 2012 er 1. oktober 2012. Der kan ansøges én gang årligt, og fristen forventes fremover at ligge i foråret. Den præcise ansøgningsfrist udmeldes hvert år her, på Den Digitale Arbejdsplads (DAP).

Kriterier for tilskud

Vurderingen kommer til at lægge vægt på kirkers kulturhistoriske betydning og bevaringsværdi for eftertiden, og giver dermed mulighed for at støtte en række projekter, der ikke kunne tilgodeses ved den gamle ordning. For at komme i betragtning til tilskud, skal projektet, ud fra en antikvarisk vurdering, skønnes at være af enten enestående national betydning (ENB) eller enestående lokal betydning (ELB). Ministeriet for Ligestilling og Kirke beslutter hvilke projekter der skal tilgodeses, men Nationalmuseet hjælper med at vurdere de enkelte ansøgninger i forhold til kriterierne.

ENB: Kirkebygningen eller dele af inventaret repræsenterer et enestående og umisteligt eksempel på den fælles danske kulturarv. Under denne gruppe må især regnes kirker, hvor helheden af bygningen, inventaret og eventuelt andet udstyr (som kalkmalerier og gravminder) hæver stedet op over det sædvanlige. Der kan dog også være kirker, hvor et enkelt element er så vigtigt for den danske kultur og selvopfattelse, at hele stedet på denne baggrund må karakteriseres som ENB. Til gruppen må endvidere henføres kirker, hvori der enten i helheden eller i enkelte dele er bevaret træk af grundlæggende national, videnskabelig betydning.

ELB: Kirkebygningen står som et fikspunkt i lokalområdets kulturhistorie og indeholder udsagn om menneskelig skaben og kunstnerisk formgivning af væsentlig betydning for forståelsen af netop dette områdes eller regions særpræg. Der må herunder også tages hensyn til kirkens repræsentative karakter og til, hvordan bygningen fremtræder i forhold til sine omgivelser. For kirkens enkeltelementer gælder de samme forhold som ovenfor, blot på det lokale/regionale plan.

Ansøgningsprocedure

Det er et krav, at projektet er godkendt af relevante myndigheder, og der skal sammen med ansøgningsskemaet indsendes et budget samt dokumentation for ovenstående godkendelse. Skemaet er udformet som et word-dokument, og kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden. Der var i den gamle ordning et bestemt skema til budgettet, men dette er afskaffet, og budgettet vedhæftes således i den form menighedsrådet har det liggende. Ansøgningen samt relevante bilag sendes elektronisk til km@km.dk.

Yderlig information

Skemaer og yderligere information om ordningen kan findes i Økonomihåndbogen på Den Digitale Arbejdsplads (DAP) under Håndbøger, der findes som faneblad i toppen af skærmen. Der klikkes i håndbogen på "Vejledning om økonomi" og herefter "Finanslov". Under punktet Finanslov findes "Kirkeistandsættelsesordningen" i menuen i venstre side.

Alternativt kan følgende link benyttes:https://intranet.kirkenettet.dk/sites/haandboeger/km/okohb/økøvejledning/hbøkofinanslov/hbøkokirkeistands/Sider/default.aspx Håndbogens punkt om kirkeistandsættelsesordningen opdateres løbende, så det bedst muligt besvarer relevante spørgsmål. Bemærk i øvrigt, at dele af økonomihåndbogen endnu er under udarbejdelse, og derfor kan forekomme ufærdig flere steder.

OBS: Projekter der har modtaget tilsagn om støtte på den gamle ordning påvirkes som udgangspunkt ikke af ændringen.