Diakoni
Om Diakoniudvalget

Om Diakoniudvalget

Kommissorium for Stiftsudvalget for diakoni

Formål

Stiftsudvalget for diakoni har til opgave at inspirere og rådgive menighedsråd, præster og kirke- og kulturmedarbejdere om diakoni, således at diakonien tydeliggøres som en integreret del af folkekirkens virke.

Struktur

Stiftsudvalget for Diakoni har tre stående arbejdsgrupper:

 1. "Folkekirke for udviklingshæmmede"
 2. "Sjælesorg"
 3. "Sorggrupper i folkekirken"

Projektgrupper oprettes efter behov og ønske.

»Projektgruppen for stiftets fælles tema« er en stående opgave, opgaven er 2-årig, og gruppen bør sammensættes efter opgavens art.

Opgave for Stiftsudvalget for Diakoni

Opgaven for Stiftsudvalget for Diakoni

 • at sikre, at det samlede arbejde i udvalget og underudvalg fungerer,

 • at sikre sammenhæng med formålet,

 • at føre et samlet regnskab for arbejdet og lægge budget,

 • at sikre sammenhæng med de andre stiftsudvalgs arbejde,

 • at informere om udvalgets arbejde til Stiftsrådet,

 • at formidle viden om diakoni og diakonale praksisser til provstier og menighedsråd,

 • at katalysere samarbejde med andre aktører på det diakonale og sociale område (diakonale organisationer, diakoniudvalg i den andre stifter, andre kirkesamfunds diakoni, ikke-kirkelige sociale organisationer),

 • at opsamle viden om diakoni (hos de diakonale uddannelser og i udlandet),

 • løbende at overveje formål og opgave for udvalget (herunder at arbejde med »Arbejdspapir for stiftsudvalg for diakoni.

Møder

Udvalget mødes 3 gange årligt, jvf. »Arbejdspapir for Stiftsudvalg for diakoni«


Arbejdspapir

Uddybende arbejdspapir for stiftsudvalget for diakoni.

Sidst revideret: 1. februar 2016

Udvalgets medlemmer

Udvalget består af:

 • Et medlem fra Stiftsrådet

 • En præst

 • En kirke- og kulturmedarbejder

 • Et menighedsrådsmedlem

 • Stiftspræsten for diakoni (fungerer som sekretær for udvalget)

 • En kompetenceperson

Valg/Udpegning

Medlemmer udpeges af Stiftsrådet efter indstilling af stiftspræsten.

Funktionsperiode

Medlemmer vælges for en periode på fire år. Stiftsudvalget konstituerer sig hvert år og vælger formand (stiftspræsten kan ikke vælges til formand)

Møder

Stiftsudvalgets opgave i forhold til de stående udvalg er at fungere som koorinator og administrativt forretningsudvalg for disse.

Stiftsudvalget arrangerer en årlig stiftsudvalgskonferrence for stiftsudvalget og alle medlemmer af arbejdsgrupper og projektgrupper, for at bringe medlemmerne sammen og give plads til idé-udvikling og gensidig inspiration.

Stiftsudvalget mødes tre gange årligt:

 1. Marts/April: Opsamling fra konferrence, status på samtlige arbejdsgrupper og projekter.

 2. August/September: Årsplanlægning for de kommende 2 år.

 3. November/December: Regnskab og budget.


Fælles konferrence afholdes i januar/februar for de stående arbejdsgrupper og projektgrupper.

Regnskab

Stiftspræsten står for udvalgets regnskab, alle regninger påtegnes af stiftspræsten

Stående arbejdsgrupper

De stående arbejdsgrupper løser særlige opgaver af vedvarende karakter.

»Folkekirke for udviklingshæmmede,« »Sjælesorg« og »Sorggrupper i folkekirken« dækker vigtige områder indenfor kirkens virke. De hører naturligt hjemme under diakoni-udvalget. Opgaverne er dog ikke ad-hoc - der må hele tiden arbejdes med disse emner.

Arbejdsgrupperne aftaler mødefrekvens og struktur. Stiftsudvalget for diakoni holdes løbende orienteret om arbejdet. Stiftspræsten for diakoni deltager så vidt muligt i arbejdsgruppernes møder.

Folkekirke for udviklingshæmmede

Formål

 • At formulere og formidle informations- og idé materiale til brug for den generelle forståelse for udviklingshæmmedes særlige behov i den folkekirkelige sammenhæng

 • At forklare hvordan Folkekirken kan og skal være kirke for den del af menighederne også,

 • At arbejde sammen med og inddrage stiftets præster og kirke- og kulturmedarbejdere samt pædagoger og familie, også aktivt, opsøgende og igangsættende,

 • At følge udviklingen på området i kommunerne,

 • At formidle kontakt og netværk for medarbejdere og frivillige i hele stiftet,

 • At relatere til beslægtede fora, herunder udvalg/ arbejdsgrupper i de øvrige stifter, og ikke mindst de landsdækkende foreninger som f.eks. Kristelig Handicapforening og LEV.

 • At fremme lokale (provsti eller pastorat) arrangementer for udviklingshæmmede.

Arbejdsgruppens sammensætning

Al erfaring viser, at det er i samspillet mellem præst, pædagog/lærer og forældre, at arbejdet fungerer for de udviklingshæmmede.
Derfor nedenstående arbejdsgruppesammensætning.

 • To pædagoger/ lærere

 • To forældre

 • To sognepræster

 • To frivillige

»Sjælesorg«

Formål

Formålet er at synliggøre sjælesorg, så menighedsråd og menigheder og kirkens ansatte oplever det som relevant og brugbart i sognene.

Det skal ske gennem:

 • Kurser / Temadage om sjælesorg,

 • Særlig fokus på »lægmands-sjælesorg«,

 • Evt. oprettelse af Erfa-grupper.


Arbejdsgruppens sammensætning

 • 1-2 præster

 • 1 Kirke- kulturmedarbejder

 • 1-2 læge medlemmer

»Sorggrupper i folkekirken«

Formål

Formålet er at støtte sorggrupperne i Viborg Stift.

Det skal ske gennem:

 • At give tilbud om supervision for sorggruppeledere

 • At arrangere kurser for sorggruppeledere

 • At rådgive ved oprettelse af nye sorggrupper.


Arbejdsgruppens sammensætning

 • 2 præster / kk-medarbejdere

 • 2 frivillige

Projektgrupper

Udvalget nedsætter projektgrupper efter behov.

Projektgrupperne aftaler mødefrekvens og struktur. Stiftsudvalget for diakoni holdes løbende orienteret om arbejdet. Stiftspræsten for diakoni deltager i projektgruppernes møder i det omfang det er relevant.

Viborg Stift arbejder med et fælles tema for at skabe sammenhæng mellem de forskellige stiftsudvalg. Det fælles tema-udvalg varetager denne opgave for stiftsudvalget for diakoni.
For perioden 2016-17 er temaet »Reformationsjubilæet« (31. oktober 2017)

Projektgruppen »Reformationsjubilæet«

I 2016-2017 er det fælles tema »Reformationsjubilæet« (31. oktober 2017 er 500 års dag for Luthers teser på kirkedøren i Wittenberg).

Arbejdsgruppen belyser reformationen ud fra diakoniens vinkel. Diakoni har altid været kirkens opgave. Udvalget skal arbejde med diakoniens plads i den lutherske kirke og hos Martin Luther. Diakoniens plads i kirken både før og efter reformationen belyses.

Stiftspræsten for diakoni og evt. et par andre med kirkehistorisk indsigt udarbejder en lille bog/hæfte om diakonien før, under og efter reformationen i en luthersk sammenhæng med linjer op til den moderne diakoni (som begyndte i 1848 med Johann Hinrich Wichern i Das Raue Haus, Hamburg).

Forslag til udvalg

 • Diakoni på landet

 • Kirken og social ekslusion

 • Adgang for alle i kirken (fx hørehæmmede, gangsbesværede, synshandicappede)