Viborg Stiftsråd
Rejseudgifter og diæter

Ny bekendtgørelse om diæter og befordringsgodtgørelse (diætbekendtgørelsen)


Ny "Bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v. samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger" træder i kraft den 3. december 2016.


Af væsentlige ændringer fremhæves følgende:

  • På baggrund af høringssvarene er det blevet tilføjet, at der ydes diæter og befordringsgodtgørelse til valgte menighedsrådsmedlemmer, der deltager i forhandlingssager ved for eksempel overenskomstbrud og mæglingsmøder, hvor menighedsråd af stift, Kirkeministeriet eller Moderniseringsstyrelsen er anmodet om at deltage.
  • Det er blevet præciseret, at der udbetales tjenesterejseaftalens lave sats for befordringsgodtgørelse ved varetagelse af frivillige hverv.
  • Der er indført en ny regulering og forhøjelse af honoraret til den af provstiudvalget udpegede bygningskyndige for deltagelse i provstesyn over kirke og kirkegård. Honoraret følger fremover den samme sats og årlige regulering, som gælder for folkekirkens øvrige konsulenter.
  • Stiftsudvalg erstattes af stiftsråd, og under dette er tilføjet bestemmelser om diæter og befordringsgodtgørelse ved deltagelse i budgetsamråd indkaldt af budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden samt de af stiftsrådet nedsatte udvalg til varetagelse af det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau.

Link til bekendtgørelsen:​ Bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v. samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger (bekendtgørelse nr. 1427 af 30. november 2016)


Blanket til brug for rejseudgifter og diæter.

Af hensyn til budgetopfølgning på de enkelte udvalg bedes afregning gerne fremsendt efter hvert møde.