Juridisk Afdeling
Borgerinformation

BORGERINFORMATION

Når et menneske dør

Praktisk information til pårørende


Deling af aske

Hvis du ønsker aske delt i mere end en urne, skal du søge om tilladelse til det hos biskoppen i det stift, hvor den afdøde boede.

Er du i tvivl om, hvilket stift ansøgningen skal sendes til, kan du finde ud af det ved at indtaste adressen på sogn.dk og under fakta om sognet se, hvilket stift ejendommen eller grunden er hjemmehørende i.

Begrundelse

Ansøgningen skal indeholde navn og fødselsdato på den person, hvis aske ønskes delt. Derudover skal ansøgningen indeholde en begrundelse for, hvorfor asken ønskes delt. Det kan fx være, at man har tilknytning til et andet land, eller har en særlig tilknytning til havet, og derfor ønsker en del af asken spredt over åbent hav. Det skal endvidere fremgå af ansøgningen, at det var afdødes udtalte ønske at få sin aske delt.

Der kan søges om tilladelse til askedeling, således at den ene del af asken nedsættes på en kirkegård her i landet, og den anden del af asken nedsættes på en kirkegård i udlandet, eller den anden del af asken spredes over åbent hav, hvis afdøde ønskede dette. Der gives ikke tilladelse til, at asken deles og nedsættes på to danske kirkegårde.

Det er muligt at søge om askedeling i levende live, ligesom det også er muligt at søge, når en person er afgået ved døden.


Urnenedsættelse på privat grund

Hvis du ønsker at nedsætte en urne på privat grund, skal du søge om tilladelse til det hos biskoppen i det stift, hvor den pågældende ejendom eller grund ligger.

Er du i tvivl om, hvilket stift ansøgningen skal sendes til, så kan du finde ud af det ved at indtaste adressen på sogn.dk, og under fakta om sognet se, hvilket stift ejendommen eller grunden er hjemmehørende i.

Begrundelse

Ansøgningen skal indeholde navn og fødselsdato på den person, hvis urne ønskes nedsat. Derudover skal ansøgningen indeholde oplysninger om adresse og matrikelnummer for den ejendom eller grund, hvor urnen ønskes nedsat. Det anbefales at medsende et kort, hvor der er markeret, hvor urnen ønskes nedsat, men det er ikke et krav. Derudover skal ansøgningen indeholde en begrundelse for ønsket om urnenedsættelse på privat grund. Det kan fx være, at det er en slægtsgård, eller at man har boet det meste af sit liv på ejendommen.

Hvis urnen ønskes nedsat på en ejendom, som du ikke ejer, skal ansøgningen endvidere være vedlagt en erklæring fra ejeren af ejendommen, hvori vedkommende giver samtykke til, at urnenedsættelsen kan ske.

For at opnå tilladelse til urnenedsættelse på privat grund skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Grunden eller ejendommen skal som udgangspunkt være på mindst 5000 kvadratmeter.
  • Urnen skal bestå af et materiale, der er vandopløseligt, f.eks. pap, støbt papirmasse, støbt papirmasse eller lignende.
  • At der på ejendommen bliver tinglyst en deklaration, som forpligter ejeren af grunden til i de næste 10 år fra urnens nedsættelse ikke at grave så dybt, at urnen bliver berørt.
  • At urnen nedgraves i mindst 1 meters dybde.
  • At der, på det sted, hvor urnen nedsættes, ikke bliver anbragt en sten, et mindesmærke eller andet, der kendetegner stedet som begravelsesplads.

Det er muligt at søge om urnenedsættelse på privat grund i levende live, ligesom det også er muligt at søge når en person er afgået ved døden.

Der findes ikke noget ansøgningsskema.