viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Kirke- og kulturmedarbejder søges til Jerne Kirke

Menighedsrådet ved Jerne Kirke søger en kirke- og kulturmedarbejder som skal varetage følgende opgaver:

Pressekontakt og annoncering af diverse arrangementer i kirke og sognehus

Udforme og udsende nyhedsbreve, lave foldere, flyers og plakater.

(Indesign og Photoshop)

Stå for fotografering af hvad der sker i kirke og sognehus.

Planlægge og arrangere foredrag og sangeftermiddage

I samarbejde med kirkens præster planlægge forløb, skabe kontakt til sognets skoler og deltage i undervisningen af minikonfirmander.

Deltage i undervisningen af konfirmander og specialkonfirmander efter behov.

Diverse ad hoc opgaver, og evt. igangsætte nye tiltag.

Stillingen er på gennemsnitlig 30 timer ugentligt. Stillingen ønskes besat snaretst muligt.

Vi ønsker os:

en medarbejder med kendskab til Folkekirkens arbejde, og som kan skabe relationer til både børn, unge og ældre

en medarbejder med interesse for grafisk arbejde og IT på brugerniveau

en medarbejder der værdsætter et godt samarbejde med kolleger, eksterne samarbejdspartnere og menighedsråd

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Menighedsrådsformand Dorthe Jensen tlf. 6073 9274 / dorthejuliusjensen@gmail.com

Kontaktperson Elisabet Gøeg tlf. 2615 5121 / elisabet@goeg.dk

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

(Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk)

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgers kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som kirke-kulturmedarbejder jf. cirkulære nr. 9528 af 11.12.2011.

Ansøgere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 281.784 kr. - 373.364 kr., kvoteret efter arbejdstidsbrøk. Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for stillingen aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 295.874 kr. - 422.676 kr., kvoteret efter arbejdstidsbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31. januar 2019. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted ultimo uge 8. Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Er du interesseret, så send din ansøgning pr. mail til 8908fortrolig@sogn.dk