viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Graver - barselsvikar

Stillingen som en barselvikar for vores graver ved Vonsbæk Kirke, er ledig pr. 15. marts 2019.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Du skal varetage følgende opgaver:

  • varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • kirketjeneste ved kirkelige handlinger

Kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Vi forventer, at du:

  • kan indgå i samarbejde med kirkens øvrige personale
  • er god til at kommunikere med kolleger og besøgende på kirkegården

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Vonsbæk Sogns Menighedsråd beliggende Præsteskoven 22, 6100 Haderslev.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 267.694,90 kr. – 345.186,41 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er årligt kr. 289.194,34 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 316.794,29 kr. årligt ved ansættelse på 37 timer (nutidskroner).

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og FAKK.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Aase Raun på telefonnummer 22 21 96 26 eller formand Hans Peter Petersen på telefon 41 68 85 27.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til formand Hans Peter Petersen på mail 8972fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 15. februar 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 8.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.