viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Kirke- og kulturmedarbejder til Beder og Malling kirker

Beder og Malling kirker, Aarhus Søndre Provsti, søger en kirke- og kulturmedarbejder til en nyoprettet stilling. Stillingen ønskes besat snarest.

 

Vi søger en aktiv, kreativ og musikalsk medarbejder, der kan varetage kristendomsundervisning for børn og unge samt udvikle kirkens kontakt med omverden.

 

Stillingen er en fuldtidsstilling. Arbejdstiden er primært placeret fra mandag til fredag.

 

Beder og Malling kirker har tre præster. Kirkelivet er levende og vedkommende. Vi tager imod alle med åbenhed og respekt og stræber efter, at kirken bliver et varmt og favnende fællesskab i en travl hverdag. Vi er synligt til stede i lokalsamfundet.

 

Arbejdsområderne:
• Tilrettelægge og forestå undervisning af minikonfirmander (under præsternes tilsyn)
• Bistå ved undervisning af konfirmander efter behov og i samarbejde med præsterne
• Udvikle kontakten til omverdenen, herunder kirkeblad, hjemmeside, mm.
• Udvikle og igangsætte børne- og ungdomsaktiviteter
• Forestå babysalmesang og musikalsk legestue for de lidt større børn
• Varetage kontakten til skoler og institutioner mv.
• Engagere og motivere frivillige og varetage tovholderfunktionen for de frivillige ved kirkerne

 

Se i øvrigt jobbeskrivelsen på http://www.bederkirke.dk. eller http://www.mallingkirke.dk

 

Vi lægger vægt på, at du har en relevant faglig erfaring eller uddannelse som kirke- og kulturmedarbejder, lærer, pædagog eller lignende.

 

Vi forventer at du:
• er god til at arbejde med børn og unge
• er fortrolig med kristendommen og har kendskab til folkekirken
• besidder musikalske og kreative evner
• har sans for kommunikation og formidling
• kan arbejde selvstændigt såvel som sammen med andre
• er udadvendt og imødekommende

 

Du ansættes ved Beder og Malling sogne i et samarbejde. Formelt sker ansættelsen under Beder Menighedsråd.

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivaluering af dit kompetenceniveau, hvis du ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper eller kirke- og kulturmedarbejder. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af dit kompetenceniveau. Se cirkulære om kompetencekrav her: Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner.

Opfylder du ikke kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere dit kompetenceniveau, aflønnes du i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 281.784 – 373.364 kr. Fikspunktet er 295.874 kr. Der ydes ikke rådighedstillæg.

Opfylder du kompetencekravet aflønnes du i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 295.874 – 422.676 kr. Fikspunktet er 309.962 kr. Der ydes ikke rådighedstillæg.

Alle beløb er oplyst i nutids kr.

 

Vi kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest.

 

Du kan få flere oplysninger om stillingen ved henvendelse til Beder Menighedsråds næstformand Lars Romby, mobil 3052 7553 og Malling Menighedsråds kontaktperson Ingrid Jespersen, mobil 4075 0145.

Kan du se dig selv som vores nye Kirke- og kulturmedarbejder, så ser vi frem til at modtage din ansøgning samt CV senest den 28. jan. 2019. Ansøgningen sendes til Beder og Malling Menighedsråd på 8109fortrolig@sogn.dk. Ansøgningen bedes mærket ”Ansøgning 2K”.