viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Kordegn (deltid) til Vanløse Kirke

Vanløse Kirke, Københavns Kommune, søger en kordegn til en stilling på 27 timer ugentligt.

Vi søger en kordegn, der sammen med en fuldtidsansat kordegnekollega skal varetage de klassiske kordegneopgaver i Vanløse Kirke.

Ved siden af de klassiske kordegneopgaver på kirkekontoret og ved gudstjenester vil du have ansvaret for kirkens kommunikationsopgaver, så som udarbejdelse og redigering (Word) af kirkeblad, opdatering af hjemmeside (Churchdesk), redigering af plakater (InDesign og andre Adobe produkter samt annoncering i lokalaviser og sociale medier (Facebook og Instagram).

Du vil i fællesskab med din kollega arbejde med personregistrering, sekretariatsfunktion, kundebetjening, elektronisk kalender, deltagelse i højmesser, bilagsindtastning og lønanvisning.

Da du og din kordegnekollega vikarierer for hinanden, forventes I at kunne varetage hinandens opgaver, herunder regnskabsføring og arkivering.

Det vil være en fordel, at du har kordegneuddannelsen eller dele af den samt er kirkevant.

 

Vi forventer en person, der:

  • Er meget imødekommende og hjælpsom over for alle, der betjenes på kirkekontoret
  • Kan arbejde selvstændigt og indgå i et positivt samarbejde med menighedsråd, præster, medarbejdere og frivillige
  • Har stor ordenssans, overblik og humoristisk sans
  • Er interesseret i det folkekirkelige liv og har vilje til at engagere sig i dette
  • Har kommunikationskompetencer og erfaring med sociale medier.

 

Vi tilbyder:

  • Et åbent kontormiljø med mange besøgende
  • Arbejde i et stort forstadssogn med et højt aktivitetsniveau
  • Nært samarbejde med kirkens præster, kirketjenere og organist
  • Et godt miljø, hvor vi sammen danner rammerne om det kirkelige liv i sognet.

 

Du kan læse mere om Vanløse Kirke og sogn på hjemmesiden http://www.vanlosesogn.dk og på Facebook: http://www.facebook.com/vanlosekirke

Ønskes yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret, Ålekistevej 156 2720 Vanløse tlf. 38 74 11 71, mail pokr@km.dk. Ansøgning med relevante bilag sendes til 7058fortrolig@sogn.dk og skal være os i hænde senest onsdag 16. januar 2019 kl. 12.00. Stillingen ønskes besat snarest mulig og samtaler vil finde sted onsdag 23. januar 2019.

 

Det er en forudsætning for ansættelse, at en ansøger, der ikke er eller har været ansat i stilling som kordegn eller kordegneassistent med tjenestemands‐ eller overenskomstansættelses vilkår, og som ikke allerede har gennemført kordegneuddannelsen, gennemfører 5 ugers grundlæggende uddannelse inden 2 år efter ansættelsen. "Ansatte, der skal varetage opgaven med personregistrering eller som led i deres ansættelse skal have adgang til ministerialbogen, skal forud for at funktionen kan varetages have bestået uddannelse i personregistrering".

Herudover skal de krævede regnskabsmoduler ligeledes gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation af 2010 (CO10 fællesoverenskomsten) og organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne. Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk.

Stillingen er i løngruppe 2 med en årlig intervalløn på p.t. 281.784,56 – 373.364,65 kr. for en fuldtidsstilling. Fikspunktet er på p.t. 295.874,22 kr. for en fuldtidsstilling. Hertil kommer et årligt rådighedstillæg på p.t. 33.431,63 kr. for en fuldtidsstilling.

Løn forhandles efter kvalifikationer og opgaver i øvrigt.

Aftale om indplacering af kirkefunktionæren inden for rammen af vedkommende intervalløn indgås i henhold til overenskomstens § 3 stk. 1 mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Besættes stillingen med en tjenestemand, klassificeres stillingen efter forhandling mellem Ministeriet og de forhandlingsberettigede parter.

I forbindelse med ansættelsen vil der blive indhentet børne- og straffeattest.

Vanløse Sogns Menighedsråd