viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Graver til Everdrup Kirke

Stillingen som graver ved Everdrup Kirke, Everdrup Sogn er ledig pr. 1. marts 2019.

Stillingen er på 37 timer pr. uge. 

Graveren skal varetage følgende opgaver:

  • Varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.
  • Kirketjeneste ved kirkelige handlinger i sognets to kirker
  • Varetage rengøring og andet praktisk arbejde

Sognet har 1038 indbyggere, 4 ansatte i sognet. Everdrup Sogn er et landsogn og en del af Snesere-Everdrup Pastorat. Sognet har to kirkegårde, gamle kirkegård ved Everdrup kirke og ny kirkegård, Everdrupvej 12. Udover Everdrup Kirke har sognet annekskirken Skt. Peders Kapel uden kirkegård. Denne er beliggende ved Præstø Fjord. Begge kirker har installeret automatisk ringeanlæg. 

Vi forventer, at du:

  • Har interesse i vedligeholdelse af grønne arealer
  • Kan hjælpe os med at holde kirkerne og dertil hørende arealer i fin stand
  • Har et godt humør og gode samarbejdsevner
  • Er fleksibel og kan varetage forskellige arbejdsopgaver
  • Har kendskab til småmaskiner 

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Everdrup Sogns Menighedsråd beliggende Kildebakken 1, Everdrup, 4733

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartneruddannelse.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 267.694,90 kr. – 345.186,41 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er

årligt kr. 289.194,34 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner).

Menighedsrådets forslag til lønniveau er kr. årligt ved ansættelse – se ovenstående fikspunkt (nutidskroner). 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Tove Gurresø, kontaktperson, tlf. 41 40 14 40, mail: 7472fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7472fortrolig@sogn.dk 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den fredag den 28. januar kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted umiddelbart efter. 

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.