viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Organist/korleder

I Rødding sogn 6630 Rødding er der en ledig stilling som organist til besættelse hurtigst muligt.

Stillingen er på 37 timer.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 

 • Spille i forbindelse med gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger
 • Spille ved særarrangementer for skoler og institutioner ifm. højtider
 • Arrangere kirkekoncerter i samarbejde med aktivitetsudvalget
 • Arrangere koncerter med vores egne kor
 • Spille til eftermiddags- og aften arrangementer m.m.
 • Lede babysalmesang
 • Medvirke ved konfirmand- og minikonfirmandundervisning
 • Medvirke ved plejehjemsgudstjenester
 • Lede vores pigekor og spirekor
 • Administrative opgaver i forbindelse med koret

 

Vi kan blandt andet tilbyde:

 • Et levende sogn med mange aktiviteter, f.eks babysalmesang, minikonfirmander, konfirmander, café og diverse gudstjenesteformer
 • Mulighed for at være med til at videreudvikle stillingen
 • Spirekor og Børne- og ungdomskor. Sidstnævnte medvirker ved søndagens tjeneste.
 • Mulighed for at opbygge et nyt og større musikalsk miljø

 

 

Vores forventninger til dig:

 • Du skal brænde for det du laver og have et positivt forhold til folkekirken
 • Du skal kunne arbejde selvstændigt og målrettet på tværs af faggrænserne
 • Du skal have gode samarbejdsevner, og se dig selv som en del af et team
 • Du er en organist som ud over orgelspil er åben for nye tiltag, som eksempelvis klaverspil og rytmisk musik
 • Du skal besidde pædagogiske formidlingsevner, da du f.eks. skal medvirke i undervisningen ved minikonfirmander og konfirmander.
 • Du skal have erfaring med og lyst til korledelse
 • Du skal have lyst til at være en del af livet i og omkring kirken
 • Du kan arrangere og gennemføre koncerter
 • Du er indstillet på at bruge digital kommunikation

 

Rødding Sogn har 3255 indbyggere og seks ansatte i sognekirken. Vi har to præster, hvoraf den ene bor i præstegården og arbejder fuldtids, mens den anden er ansat 60 %.

Orglet i Rødding Sognekirke er fra 1977, bygget af firmaet P. Bruhn & Søn, Årslev, og har ni

stemmer, to manualer og pedal.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Rødding Øster-Lindet Pastorat i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre

ansættelsesmyndigheder.

Der er gensidig afløsnings aftale med organisten i Øster Lindet Sognekirke, i forbindelse med ferie og fridage.

Ansættelse sker ved Rødding Sogns Menighedsråd beliggende Rødding kirkevej 2, 6630 Rødding.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 274.740,27 kr. – 401.542,89 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.784,56 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.176,95 kr. (nutidskroner). Derudover ydes et OK tillæg på 913,73 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

 

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

 

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør 295.874,22 kr. årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør 310.863,63 kr. årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet.

Rådighedstillægget udgør årligt 23.004,40 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke / 29.991,72 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker / 35.689,07 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 4 eller flere kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingernes ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Karina Jakobsen på telefonnummer 23 45 05 40. Eller ved e-mail til 8949fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådsformand Anger Nissen, Låsledvej 21, 6630 Rødding. Eller på mail til 8949fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest d. 5/2/2019

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 8

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.