viborgstift.dk
Jobs i Folkekirken
Kirkesang

Jobs i Folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de mange frivillige, der dagligt hjælper til rundt om i sognene.

Læs mere om, hvem der arbejder i Folkekirken her (link til Folkekirken.dk)

Det er nu muligt nedenfor at finde jobs i Folkekirken i hele landet - og der er mulighed for at søge på jobs i de enkelte byer.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Er stillingsopslaget på Jobnet, kan det også findes nedenfor.


Kirketjener

Stillingsopslag fra Hørsholm menighedsråd.

En stilling som kirketjener på fuld tid dvs. 37 timer om ugen er ledig ved Hørsholm kirke og sognegård fra den 1. marts 2019 eller snarest derefter.

I Hørsholm sogn bor knap 10.000 borgere. Der er normeret tre præster, to organister, to kirketjenere på fuld tid samt én på halv tid, to kordegne og en kommunikationsmedarbejder.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Kirketjeneren har en fast ugentlig fridag og et antal friweekends i årets løb. Arbejdet vil ligge på hverdage samt på søn- og helligdage, men kan også ligge uden for normal arbejdstid og på lørdage efter kl. 14. På grund af sognets høje, men men i årets løb svingende aktivitetsniveau, er det nødvendigt, at den, der ansættes, har evne og vilje til at samarbejde med sine kolleger om en rimelig fordeling af det samlede arbejde. Det er også vigtigt at forstå betydningen af at kunne møde og omgås mennesker i vidt forskellige livssituationer.

På Danmarks Kirketjenerforenings hjemmeside findes en omfattende jobbeskrivelse, hvortil der henvises. Hørsholm menighedsråd vil især lægge vægt på kerneopgaver såsom forberedelse af kirkelige handlinger, møder og andre arrangementer, rengøring, tilsyn med eventuel eksternt rekvireret rengøring, indkøb af forbrugsvarer samt tilsyn med og vedligeholdelse af installationer i det omfang dette ikke kræver håndværksmæssig uddannelse.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere.

De kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Alt andet lige vil en ansøger med uddannelse som kirketjener blive foretrukket. Ansættes en ansøger uden kirketjeneruddannelse, vil denne fem uger lange uddannelse skulle tages  inden to år efter ansættelsen.

Lønnen aftales inden for intervallet 249.025 - 321.112 kr. (pr. 31. marts 2012).

Det svarer i nutidskroner til             263.339 - 339.941 kr.

Der er knyttet rådighedstillæg til stillingen. Det udgør kr. 23.500 (pr. 31. marts 2012).

Det svarer i nutidskroner til             24.856   kr.                            

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmark Kirketjenerforening.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

De første tre måneder betragtes som prøvetid.

Der vil blive indhentet børneattest.Spørgsmål om stillingen kan rettes til kontaktperson, Leo Toft på telefon 56 14 48 71.

Ansøgning med relevante bilag sendes til 7451fortrolig@sogn.dk senest den 24. januar 2019 kl. 12.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 5.

Annoncering på www.jobnet.dk, i Kirketjenerbladet og på Hørsholm kirkes hjemmeside.