Fortsæt til hovedindholdet
Nyt fra Stiftet
Nyheder

Begravelse og bisættelse

Vejledningens formål er at sikre, at præsterne og kirkebetjeningen kan arbejde under betryggende forhold, samtidig med at der kan tages en værdig afsked med afdøde.

Opdateret 1. maj 2020 (nyt i kursiv)

Biskopperne har på baggrund af sundheds- og ældreministerens regler for gennemførelse af begravelser og bisættelser i folkekirken, udarbejdet denne vejledning til gennemførelse af begravelser og bisættelser med det overordnede sigte, at undgå smittespredning af COVID-19.

Vejledningens formål er også at sikre, at præsterne og kirkebetjeningen kan arbejde under betryggende forhold, samtidig med at der kan tages en værdig afsked med afdøde.

Regelgrundlaget

Ved begravelser og bisættelser i folkekirken gælder der ikke en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib, og der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand. Dette fremgår af § 5, stk. 2, 1. pkt., jf. § 7 i Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 17. marts 2020 (om forbud mod større forsamlinger og forbud modadgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19) i Sundheds- og Ældreministeriets ovennævnte bekendtgørelse.

Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm. Det skal dog bemærkes, at formuleringen af bekendtgørelsens § 7, nr. 1, ikke i sig selv hindrer, at der kun tillades adgang for et færre antal personer, end det maksimum som kan beregnes efter bestemmelsen.

Det betyder, at der aktivt for den enkelte kirke skal foretages en realistisk vurdering af, hvordan der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal og kirkebænke m.v. og under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes generelle anvisninger.

Det er menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at foretage en lokal vurdering og meddele det præcise antal max deltagere med opslag på kirkedøren. Fastsættelse af antal sker i balance mellem hensynet kirkens indretning og det almene vel, hvor folkekirken som det øvrige samfund skal undgå smittespredning.

Forud for begravelsen/bisættelsen

Når begravelsesmyndigheden får meddelelse om et dødsfald, tager præsten telefonisk kontakt til de pårørende.

I samtale med de pårørende orienterer præsten om muligheden for at få foretaget kremering (hvis det var afdødes ønske) først og med efterfølgende jordpåkastelse. En anden mulighed er at udsætte en eventuel mindesammenkomst til den efterfølgende urnenedsættelse.

Præsten oplyser hvor mange personer der efter de lokale forhold kan få adgang til kirken. Ofte vil der allerede på forhånd være taget stilling til det maksimale antal deltagere ved den enkelte kirke, jf ovenfor.

Hvis de pårørende ønsker begravelsen/bisættelsen fortaget med det samme, aftaler præsten en samtale med de pårørende pr. telefon, eller i et større lokale med højst 2 – 3 personer, hvor Sundhedsmyndighedernes anvisninger om smitteminimering kan overholdes.

I kirken

Præsten og kirkebetjeningen skal sikre, at informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen opsættes ved kirken om, at personer, der har symptomer på Coronavirussygdom, bør isolere sig i hjemmet samt om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Informationsmaterialer og plakater kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk
Det bør også fremgå af opslaget, hvor mange personer, der kan deltage i den kirkelige handling – inklusiv kirkebetjeningen.
Præsten skal sammen med de pårørende gennemgå, hvordan den kirkelige handling skal forløbe, så reglerne for at undgå smitte på grund af COVID 19 bliver overholdt. Formålet er, at alle ved, hvordan det vil komme til at foregå.
Der skal være håndsprit eller vand og sæbe samt engangshandsker tilgængeligt ved kirken til brug for deltagerne i den kirkelige handling. Kirkebetjeningen bør bruge engangshandsker.
Præsten og kirkebetjeningen skal være i kirken i god tid før begravelsen/bisættelsen, så de kan sikre, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd bliver overholdt.
Ved selve begravelseshandlingen skal præsten og kirkebetjeningen hele tiden være opmærksomme på, at der kan være den fornødne afstand mellem deltagerne, som er 2 meter.
Det betyder, at præsten og kirkebetjeningen skal sørge for, at der ikke kommer flere personer ind i kirken end det antal, der på forhånd er fastsat. Det kan fx gøres tydeligt ved at lægge et samleark med afstand i mellem på bænkene, hvor deltagere må sætte sig. Præsten skal indlede begravelsen med at orientere om, hvordan deltagerne skal forlade kirken, når handlingen er slut, så det sikres, at de ikke kommer for tæt på hinanden. Dette skal gentages, inden kisten bæres ud, hvor der også skal mindes om at holde afstand uden for kirken, selv om det naturlige i situationen er at søge sammen.
Der bør være ekstra opmærksomhed på at holde afstand, når kisten bliver båret ud, og der bør benyttes en katafalk, hvis det er muligt. Alternativt må kisten bæres ud af bedemanden, når begravelsen er overstået, og alle deltagere har forladt kirkerummet. Ved jordbegravelse på kirkegården bør der så vidt muligt benyttes katafalk hele vejen fra kirkerummet til gravstedet, så der kun er tale om manuelle løft fra katafalken og over på graven. Ved nedsænkning af kisten i graven kan der bruges kistesænkningsassistent, så den anbefalede afstand også her kan holdes.

Ved bisættelser bør katafalk også i videst muligt omfang anvendes inde fra kirken og ud til rustvognen.
HUSK at når kisten skal bæres ud, skal præsten igen gøre deltagerne opmærksomme på, i hvilken rækkefølge deltagerne forlader kirken.

Uden for kirken

Præsten og kirkebetjeningen skal også udenfor være opmærksomme på, at afstandskravene overholdes. Det kan anbefales, undlade skikken med at følge efter rustvognen, for så kan det være svært at holde afstand, når gruppen af sørgende igen opløses.

Rengøring

Anbefalinger:

Indgangsdøren
Indgangsdøren til kirken bør stå åben, når deltagerne ankommer for at sikre, at færrest mulige rører døren til kirken.

Hynder på kirkebænke
Fjern hvis muligt bænkenes hynder. Hvis det ikke er muligt, kan man dække dem med materiale, som kan smides væk efter hver handling. Bænkene skal gøres rent efter brug.
Kan hynderne ikke fjernes eller tildækkes, kan det være hensigtsmæssigt at benytte bænkene skiftevis, når der er flere handlinger lige efter hinanden. (række 1,3,5,7 osv. til første handling og række 2,4,6,8 osv. til den næste handling). Dette betyder, at de rækker, der ikke skal bruges, bør afspærres.

Salmebøger
Brug løse salmeark/sanghæfter, som kan smides væk efter handlingen i stedet for salmebøger.

Katafalk
Katafalk skal gøres rent, hvor der har været berøring.

Udluftning
Der bør luftes godt ud mellem de kirkelige handlinger.

Toiletter
Toiletter, der kun bør være åbne til kirkelige handlinger, skal gøres rent mellem disse.
 

Der skal være tid til, at personalet kan nå at rengøre låger, bænke, dørhåndtag samt øvrigt materiel, som kirkegængerne kan komme i berøring med.