Ledige præstestillinger i Viborg Stift
Sognepræst i Mejdal / Sundhedscenterpræst
Exxteriør af Mejdal kirke

Sognepræst i Mejdal og Sundhedscenterpræst

Stillingen som 50% sognepræst (OA) i Mejdal sogn og 50% præst i Center for Sundhed i Holstebro er ledig til besættelse pr. 1. august 2021

Klik på videoen og se hvad der venter i den nye stilling.

Arbejdsforhold

Både menighedsråd og Centerudvalg ønsker at understrege, at begge parter vil være fokuseret på, at der er tale om to halvtidsstillinger, som ikke skal svulme op til mere end to 50 % stillinger, hvilket der altid vil være risiko for ved en delt stilling.

Derfor forventes den nye præst i Mejdal sogn først og fremmest at skulle varetage basale funktioner som gudstjenester, konfirmandundervisning, dåbsgudstjenester og bisættelser. Hvad der måtte blive til overs af tid, kan den nye præst selv være med til at tilrettelægge efter erfaringer, evner og lyst. Men det er her, der skal prioriteres skarpt, for Mejdal sogn er præget af stor aktivitet med mange tilbud både kirkeligt og gennem foreningsliv, skole og børneinstitutioner. Kirken har et godt samarbejde med foreninger, skole og institutioner ved bl.a. byfest og jul.

LÆS MERE OM STILLINGEN

Se det fulde stillingsopslag for stillingen som sognepræst i Mejdal Pastorat og præst i Center for Sundhed i Holstebro

 

Ansøgningsfrist: Mandag den 10. maj 2021 kl. 15.00

Orienteringsmøde: Tirsdag den 18. maj 2021

 

Fakta

Mejdal og Halgaard

Der oplyses flg. om embedet:

Folketallet i Mejdal og Halgaard er 3.993.

Folkekirkens medlemstal er 3.577.

Der er 1 kirke: 1982. 170 sdpl.+ 160 i menighedssal.

Derudover konfirmandlokaler, præsteværelse, dåbsværelse og kontorer. Afstand kirkegård/krematorium: 2 km. 

God og stabil kirkegang med følgende tal for kirkegængere/nadvergæster: 2017: 8479/1795, 2018: 8911/1980, 2019: 8265/1902 og coronaåret 2020: 4225/1201.

Menighedsråd: 8 medl. Kirkelig fællesliste– midtsøgende. 

Fmd: Torben Vad, Lyngkrogen 14, Mejdal, 7500 Holstebro, mobil 22612843, e-mail: torbenvad@mail.dk. Ca. 10 mgh.møder årl.

Der er samarbejde med nabosognet Tvis/Nr. Felding om afløsning.

Alteret i Mejdal kirke

Mejdal kirke

Mejdal kirke har nye og spændende rammer og er meget udadvendt med en række tilbud.

Kordegn er fælles med Tvis / Nr. Felding. Staben består af præst, organist, kirketjener, kirke- og kulturmedarbejder samt kirkesanger. Kirkebladet udgives i et fælles sogneblad for alle foreninger, skolen, børneinstitutioner, borgerforening,

I sognet er der DDS storågruppe og FDF.

Menighedsrådet ønsker en præst, der

 • er en dygtig teolog,
 • er en god fortæller,
 • har humor og et godt humør,
 • er struktureret og god til at samarbejde,
 • har vilje til at prøve nyt og evne til at gennemføre vedtagne planer,
 • har erfaring fra præstetjeneste eller anden arbejdserfaring,
 • har været/er aktiv og har erfaring fra kirkeligt arbejde,
 • har lyst til at være udadrettet og kendt i sognet,

og som vil spille aktivt sammen med menighedsrådet og alle kirkelige kolleger.

Exteriør af Center for Sundhed

Center for Sundhed

Sundhedscenterpræstens opgave er at varetage den etiske, eksistentielle og åndelige omsorg for borgere, pårørende og ansatte ved Center for Sundhed i Holstebro. Center for Sundhed i Holstebro er sundhedstilbud, private klinikker, akutfunktioner, psykiatri samt udvalgte hospitalsfunktioner i et samlet center. Funktionen som sundhedscenterpræst er derfor tværgående og gælder både private, kommunale og regionale tilbud. Sundhedscenterpræsten er ansat af folkekirken, derfor sker al aktivitet med udgangspunkt i et kristent værdisæt og menneskesyn, men samtidig stiller præsten sig altid til rådighed på den enkelte borgers initiativ og med hensyntagen til dennes religiøse og ikke-religiøse standpunkt.

Det forventes, at sundhedscenterpræsten

 • tilbyder åndelig og eksistentiel omsorg gennem samtaler med borgere og deres pårørende, der fx er kriseramte eller får ændrede livsvilkår, fx på Sundhedscenterets akutpladser, i de kommunale psykiatripladser/Akut ambulant team; i børn- og unge rådgivningen; jordemoderkonsultationen og kemoterapien.
 • deltager aktivt i tværfaglige møder med andre sundhedsprofessionelle, fx i Enhed for lindrende behandling.
 • tilbyder støtte til personale ved Center Sundhed, fx gennem refleksionsgrupper og samtaler.
 • står til rådighed for præstelig betjening (ritualer m.m.) i det omfang det er ønskeligt og muligt.
 • tilkalder andre religiøse tillidspersoner (fx imamer, katolske- eller ortodokse præster) i de tilfælde, hvor en borger eller deres pårørende udtrykker ønske om dette.

Det forudsættes, at sundhedscenterpræsten videreuddanner sig inden for området og gennemfører den 2-årige videreuddannelse Specialuddannelse i sjælesorg for institutionspræster v. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Yderligere forventes det, at sundhedscenterpræsten

 • deltager i supervisionsgruppe med præster i lignende stillinger
 • deltager i halvårlige møder med lignende kolleger i Region Midt, herunder tilknyttes en mentor med erfaring fra lignende stilling.
 • sammen med hospitalspræsterne ved Regionshospitalet Gødstrup indgår i halvårlige tværfaglige møder med Hospitalsledelsen.

Kontorforhold m.m.

Center for Sundhed stiller kontorfaciliteter til rådighed for sundhedscenterpræsten, ligesom der stilles et præstekontor til rådighed i Mejdal Kirkes lokaler.

Der er ikke knyttet embedsbolig til stillingen.

Kontakt

Kom og få en informativ samtale med menighedsrådsformanden og en rundvisning.

Kontakt menighedsrådsformand Torben Vad, Lyngkrogen 14, Mejdal, 7500 Holstebro, mobil 22612843, e-mail:torbenvad@mail.dk.

 

Kontakt vedr. Center for Sundhed

Sygeplejefaglig direktør Ida Götke (de regionale funktioner), 20 48 06 89

Konstitueret sundhedschef Anette Colding Bruun (de kommunale funktioner), 51 48 98 60

 

Har du spørgsmål vedr. stillingen er du velkommen til at kontakte provst Niels Arne Christensen, 24 24 87 86